Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Ook A&Co accountants is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer essentieel is.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken respecteren wij de geldende wettelijke bepalingen inzake GDPR en witwasreglementering, ook op grond van overeenkomsten.
Via deze privacyverklaring informeren wij u over ons beleid ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is A&Co accountants, H. Van Veldekesingel 150 / b16, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer BE 0463 695 335.
U kan ons steeds contacteren via office@aenco.be

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt

Wij verzamelen uw persoonsgegevens met als doel onze dienstverlening aan u te kunnen leveren inzake boekhouding, bedrijfsadvies, sociale en fiscale verplichtingen. 
Deze gegevens worden enkel verwerkt zolang ze hiervoor nodig zijn, en worden verzameld via uzelf en publieke bronnen.

Verwerking van klantengegevens

Voor de vermelde doeleinden verwerken we namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen, professionele gegevens, rijksregister, KBO-nummer en andere identificatienummers, financiële en bancaire gegevens, overeenkomsten.
Alle gegevens worden fysiek en digitaal bewaard op een veilige plaats. De gegevens worden bewaard overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Mededeling aan medewerkers en derden

Uw persoonsgegevens zijn binnen a&co accountants enkel toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

A&Co accountants zal uw persoonsgegevens enkel delen met externen in het kader van de vermelde doeleinden. Deze derden kunnen onder meer de volgende zijn: overheidsinstanties zoals fiscale overheden, rechtbanken, sociale secretariaten, notarissen, revisoren, advocaten, … Dit kunnen ook leveranciers of dienstverlenende bedrijven aan A&Co accountants zijn.

Deze externen zullen enkel toegang krijgen tot gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun goede dienstverlening.

Inzage en rechten inzake persoonsgegevens

U kan uw eigen persoonsgegevens inkijken, opvragen en zo nodig laten verbeteren, of zelfs laten wissen om gegronde redenen. Dit alles binnen het kader van wetgeving en onze professionele verplichtingen.

Daarvoor volstaat het om contact op te nemen A&Co accountants per e‐mail (office@aenco.be)

Wijzigingen van de Privacy verklaring

A&Co accountants behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest actuele versie ervan kan u steeds vinden op onze website.