Disclaimer voor het gebruik van Accounton

ALGEMEEN

De Personenbelastingcheck wordt uitgevoerd door A&Co Accountants.
Volgende voorwaarden kunnen ten allen aangepast en gewijzigd worden.
Bij ingebruikname van deze tool gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden:

TOEGANG TOT DE TOOL

A&Co Accountants biedt u (hierna: Klant) toegang tot deze tool om de dienstverlening met betrekking tot de aangifte van de personenbelasting efficiënter en toegankelijker te maken. Deze tool kan enkel gebruikt worden door klanten van A&Co Accountants. Door gebruik te maken van de tool, wordt u geacht deel uit te maken van het klantenbestand en zijn alle gebruikelijke voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van het systeem verklaart de Klant dat hij /zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. A&Co Accountants aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de Personenbelastingcheck.

A&Co Accountants levert diensten op basis van de door de gebruiker achtergelaten gegevens. Als dienstverlener maken wij dus enkel en alleen gebruik van de gegevens die u via de personenbelastingcheck achterlaat, en gaan enkel voort op de gegevens die u als gebruiker aanlevert. A&Co Accountants kan op geen enkele manier verantwoordelijk geacht worden voor schade op welke manier dan ook die ontstaat door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door Accounton.io, kan de inhoud, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden. De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-) commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.